Regulamin świadczenia usług

Załącznik nr 1
do umowy przyłączenia do sieci Internet

FormatWord

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

I. Podstawa i zakres działalności oraz definicje pojęć

 

§1

Regulamin Świadczenia Usług zwany dalej „regulaminem” określa zakres i warunki wykonywania usług przez Operatora w zakresie telekomunikacji i Internetu oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Operatora z podmiotami korzystającymi z jego usług oraz tryb reklamacyjny.

1.   Podstawą świadczenia usług w zakresie przyłączenia do sieci Internet jest:

a)       wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych URTiP nr 1450 prowadzonego przez Prezesa UKE.

b)       umowa RIPE z 15.04.1999 o prowadzenie Lokalnego Rejestru Internetowego dla potrzeb klientów Operatora oraz jego własnych.

c)       umowa abonencka.

d)       niniejszy regulamin.

 

§2

Ilekroć w regulaminie, cenniku lub innych dokumentach jest mowa o:

1.    „operatorze Miejskiej Sieci Komputerowej BYDMAN”- rozumie się przez to Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

2.    „lokalnym dostawcy Internetu (ISP) ”- rozumie się przez to Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

3.    „lokalnym rejestrze Internetowym ”- rozumie się przez to Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

4.    „europejskim rejestrze Internetowym” – rozumie się przez to organizację RIPE z siedzibą w Amsterdamie.

5.    „łączu naturalnym” – rozumie się przez to medium transmisyjne bez urządzeń aktywnych.

6.    „łączu cyfrowym” - rozumie się przez to kanał transmisyjny wytworzony na urządzeniach aktywnych.

7.    „serwisach internetowych” – rozumie się przez to wszystkie usługi w zakresie podstaw działania, bezpieczeństwa, udostępniania i przetwarzania informacji w Internecie protokołem TCP/IP.

§3

Na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych URTiP operator świadczy usługi w zakresie:

a)      dzierżawienia łączy światłowodowych naturalnych(włókien)

b)      dzierżawienia łączy cyfrowych

c)      dostępu do Internetu

d)      prowadzenia serwisów Internetowych

Na podstawie umowy z RIPE operator prowadzi Lokalny Rejestr Internetowy (ang. LIR) w ramach którego dokonuje przydziału adresacji Internetowej.

§4

Ceny usług wymienionych w §3 określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

II. Ogólne warunki przyjmowania zleceń i zawierania umów.

§5

1.       Podstawą świadczenia usług przez Operatora są umowy zawierane z abonentami określające warunki korzystania z usług sieci BYDMAN oraz wysokości opłat.

2.       W zawartej umowie ustala się zakres usług świadczonych przez Operatora.

3.       Abonenci korzystający z usług Operatora zobowiązani są przestrzegać norm, zasad i wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w sieci telekomunikacyjnej. Dotyczy to dotrzymania i spełnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych w czasie uruchamiania urządzeń i łączy, w bieżącej eksploatacji oraz w przypadkach awarii.

4.       Oprogramowanie wykorzystywane w sieci oraz w komunikacji poprzez sieć BYDMAN musi być licencjonowane. Urządzenia wykorzystywane w sieci oraz w komunikacji poprzez sieć BYDMAN muszą spełniać techniczne warunki gwarantujące wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz kompatybilność z innymi urządzeniami w sieci BYDMAN. Jeśli to wymagane, urządzenia powinny posiadać homologację właściwego Urzędu.

§6

W wypadku, kiedy działalność usługobiorcy, zamierzającego zawrzeć umowę z Operatorem lub ją zmienić, wymaga zezwolenia telekomunikacyjnego lub istnieją w tym zakresie uzasadnione wątpliwości obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń lub interpretacji właściwych Urzędów, zapewniających zgodność z prawem prowadzonej działalności, spoczywa na usługobiorcy. Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy usługobiorca jest zobowiązany wylegitymować się odpowiednimi dokumentami.

 

§7

1.       Operator zobowiązuje się świadczyć usługi na warunkach i po cenach określonych w niniejszym regulaminie i w cenniku.

2.       Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a abonentem.

3.       W razie zmiany cennika cena usług ulega automatycznej zmianie.

4.       Jeśli abonent nie wyrazi zgody na zmianę cen umowa ulega rozwiązaniu po upływie miesiąca od daty powiadomienia abonenta o zmianie cen. Przez ten miesiąc abonent wnosi opłaty po niezmienionej cenie, po czym zostaje odłączony od sieci.

5.       Abonent jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach adresów pod rygorem skutków doręczania pism na adres dotychczasowy.

6.       Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.       Umowa jest zawierana na czas określony lub nieokreślony. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem pkt.4 i 10.

8.       Operator wystawia abonentowi faktury VAT bez podpisu abonenta, na co abonent wyraża zgodę.

9.       Należność za usługi jest płatna w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.

10.   Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku zwłoki w płatności za usługi przekraczającej 30 dni.

11.   Korzystanie z sieci Operatora przez abonenta i jego użytkowników powinno być zgodne z prawem i niniejszym regulaminem. Abonent odpowiada za szkody w sieci Operatora spowodowane przez jego użytkowników.

12.   Operator ma prawo do odłączenia abonenta od sieci bez odszkodowania w przypadku stwierdzenia:

-         nieuprawnionego działania w sieci,

-         działania na szkodę innych Abonentów lub Operatorów, w tym także na skutek nie zapewnienia ochrony zarządzanej przez siebie sieci.

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym funkcjonowaniem sieci Operatora czuwa zespół administratorów, który w sposób ciągły analizuje stan sieci i reaguje na pojawiające się nadużycia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub szkodliwego działania sieci Abonenta, Operator ma prawo podjąć czynności mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie szkodliwości takiego działania poprzez czasowe lub stałe wprowadzenie ograniczeń (min. filtrowanie poszczególnych adresów IP lub usług na poziomie protokołu TCP/IP) na swoich urządzeniach sieciowych. W tym celu uruchomiony jest System Obsługi Zdarzeń w sieci Operatora, do którego Abonent otrzymuje dostęp w momencie podpisania umowy. Za pomocą Systemu Obsługi Zdarzeń Operator informuje Abonenta o występowaniu problemów. Po otrzymaniu takiej informacji Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu, oraz powiadomienia Operatora o wykonanych i przewidywanych czynnościach oraz przewidywanym czasie ich zakończenia. W przypadku gdy Abonent nie zareaguje na zgłoszenie przez 24 godziny, Operator ma prawo do samodzielnego wprowadzenia ograniczeń na swoich urządzeniach sieciowych, które to czynności będą ingerowały w sieć Abonenta tylko w takim stopniu, jaki potrzebny jest do całkowitego wyeliminowania szkodliwego działania sieci  Abonenta.

13. Abonent, którego status prawny ulega zmianie w szczególności w wyniku prywatyzacji, podziału, połączenia lub przekształcenia itp. jest obowiązany poinformować Operatora o zmianach oraz wykazać się uprawnieniami do kontynuowania praw i obowiązków z okresu przed zmianami. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia Operatora umowa wygasa z winy abonenta.

§8

Operator może odmówić świadczenia usług, jeśli proponowany przez zamawiającego zakres korzystania z sieci może uniemożliwić zapewnienie umownego standardu usług dla niego oraz innych abonentów przyłączonych do sieci.

 

 

§9

1.    Operator i jego kontrahenci zobowiązani są do zachowania poufności informacji dotyczących istotnych warunków umowy oraz informacji uzyskanych o abonencie w wyniku negocjacji i realizacji umowy.

2.    Wszelkie informacje, o których mowa w pkt.1 mogą być udzielane osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem lub za zgodą abonenta wyrażoną na piśmie.

 

III. Tryb załatwiania reklamacji

§10

1.      Reklamacje muszą dotyczyć konkretnych uchybień w pracy sieci lub świadczenia usług przez Operatora.

2.      Reklamacje dotyczące niespełnienia gwarantowanych warunków świadczenia usług mogą dotyczyć uchybień zaistniałych nie dawniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia reklamacji. Okres składania reklamacji z innych przyczyn wynosi 1 rok, w tym przypadku zamiar złożenia reklamacji nie wstrzymuje płatności faktury.

3.      Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania operatora o zaistniałych uchybieniach w pracy sieci. Informacje kierowane do innych podmiotów lub nieudokumentowane, po ustąpieniu uchybienia nie będą rozpatrywane.

§11

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy wynika to z:

1.      działania siły wyższej,

2.      awarii powstałej z winy abonenta.

§12

Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

1.       Reklamacja powinna zawierać:

 

1.1.  Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby użytkownika, zwanego dalej „reklamującym”.

1.2.  Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.

1.3.  Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

1.4.  Adres miejsca zakończenia sieci.

1.5. Datę złożenia wniosku o zawarcie umowy- w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie przyłączenia do sieci.

1.6. Datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej- w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora wyznaczonego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi.

1.7. Wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności- w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty.

1.8. Numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności.

1.9. Podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

2.       W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1.- 1.6.; 1.8. lub 1.9.; upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o konieczności jej uzupełnienia.

3.       W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1.- 1.6.; 1.8. lub 1.9.; jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4.       Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w pkt 1 ppkt 1.7., a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, jednostka Operatora rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.

5.       Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej użytkowników Operatora.

6.       Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę, o której mowa w pkt 5, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

7.       W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w jednostce, o której mowa w pkt 5, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.

8.       W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Operator jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.

9.       Przepisu pkt 8 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

10.   Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

11.   Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w pkt 10, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Operatora rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

12.   Jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację.

13.   Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

13.1.       Nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.

13.2.       Powołanie podstawy prawnej.

13.3.       Rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.

13.4.       W przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty.

13.5.       W przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu.

13.6.       Pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne.

13.7.       Podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

14.   W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

14.1.       Dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2.       Zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.

 

 

 

IV. Postanowienia końcowe

§13

 

Operator odpowiada za niewykonanie usług lub ich nienależyte wykonanie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Abonent                                                                                 Operator

..............................                                                                ...................................

data i podpis                                                                           data i podpis