1. Podpisanie porozumienia w sprawie budowy sieci BYDMAN  - 1994r.
 2. Porozumienie Jednostek założycielskich z sierpnia 1998r.

POROZUMIENIE

w sprawie budowy miejskiej sieci komputerowej MSK.

 § 1.

Cel porozumienia.

 1. Celem niniejszego porozumienia jest współpraca środowiska akademickiego Bydgoszczy w zakresie budowy miejskiej sieci komputerowej MSK na terenie miasta Bydgoszczy.

§ 2.

Przedmiot porozumienia.

 1. Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych zmierzających do budowy miejskiej sieci komputerowej MSK w Bydgoszczy opartej o media światłowodowe.
 2. Do miejskiej sieci komputerowej MSK włączone będą lokalne sieci komputerowe i komputery mocy obliczeniowej KDMO uczestników niniejszego porozumienia.
 3. Miejska sieć komputerowa MSK będzie włączona w krajową strukturę sieciową, głównie przez Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe NASK.
 4. Warunki i tryb włączenia lokalnych sieci komputerowych i komputerów dużej mocy obliczeniowej KDMO do miejskiej sieci komputerowej MSK określone będą odrębnymi szczegółowymi ustaleniami.
 5. Jako Jednostkę Wiodącą upoważnioną do reprezentowania środowiska bydgoskiego wobec Komitetu badań Naukowych ustala się Akademie Techniczno-Rolniczą, a jednostkę koordynującą i odpowiedzialną za kontakty bieżące - Instytut Matematyki i Fizyki ATR reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.

 

 

§3.

Uczestnicy porozumienia.

 1. Porozumienie ma charakter otwarty. Do porozumienia mogą przystąpić wszystkie jednostki finansowane przez KBN i MEN. Możliwe jest przystąpienie do porozumienia innych jednostek po uzgodnieniu z Jednostką Wiodącą.
 2. Pierwszymi uczestnikami porozumienia są:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

 

§4.

Inne Postanowienia.

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagane są w formie pisemnej.
 2. Podział kosztów wynikających z realizacji niniejszego Porozumienia będzie przedmiotem oddzielnych ustaleń pomiędzy jego uczestnikami.
 3. W sprawach nieunormowanych niniejszym Porozumieniem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dnie podpisania.
 5. Każdy z uczestników otrzymuje 1 egzemplarz niniejszego Porozumienia.

 

Bydgoszcz, 18 maja 1994r.