1. Podpisanie porozumienia w sprawie budowy sieci BYDMAN  - 1994r.
  2. Porozumienie Jednostek założycielskich z sierpnia 1998r.

POROZUMIENIE

zawarte dnia 04.08.1998r. czwartego sierpnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku) w Bydgoszczy pomiędzy:

  1. Akademią Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kordeckiego 20, reprezentowaną przez Prorektora ds.Nauki dr hab.inż. Ryszarda S. Chorasia prof.nadzw.ATR,
  2. Akademią Medyczną w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 13, reprezentowaną przez Prorektora ds. Nauki Akademii Medycznej prof.dr hab.med.Karola Śliwkę,
  3. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Chodkiewicza 30, reprezentowaną przez Prorektora ds. Nauki Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof.dr hab.Eugeniusza Rogalskiego,
  4. Akademią Muzyczną w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Słowackiego 7, reprezentowaną przez Prorektora Akademii Muzycznej prof. Jerzego Kaszubę.

Strony - uczestnicy porozumienia z 18 maja 1994 r. o budowie miejskiej sieci komputerowej MAN (decyzją uczestników porozumienia nazywanej BYDMAN) zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1

Strony deklarują, że będą wspólnie pokrywały koszty utrzymania i eksploatacji sieci nie finansowane z dotacji Komitetu Badań Naukowych.

§ 2

Szczegółowe zasady podziału kosztów utrzymania i eksploatacji sieci nie finansowanych z dotacji Komitetu Badań Naukowych, pomiędzy uczestników porozumienia, będą każdorazowo ustalane przez Prorektorów ds. Nauki nadzorujących prace Rady Użytkowników.

§ 3

Do przygotowania propozycji podziału kosztów, o których mowa w § 2 zobowiązana jest Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy.

§ 4

Strony porozumienia zobowiązują się do wspólnego występowania do organów administracji państwowej i samorządowej oraz do innych podmiotów o uzyskanie środków na finansowanie prac związanych z budową i rozbudową miejskiej sieci komputerowej.

§ 5

W celu wykonania postanowień porozumienia strony zobowiązują się do organizowania spotkań roboczych, które odbywały się będą w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

 Bydgoszcz, 14 sierpnia 1998r.